Ordförklaringar

Här försöker vi ge en förklaring till ord som förekommer i handledningen och som kan vara svåra att veta betydelsen av för dig som inte är så van vid arkivforskning.

Avstyckning

Lantmäteriförrättning där man delar en fastighet så att en ny uppstår. Den nya fastigheten kan bestå av delar som avstyckats från flera fastigheter.

Avsöndring

Delning av fastighet.

Avvittring

Lantmäteriförrättning som gjordes när man skulle avskilja delar av Kronans mark från enskilda ägares mark samt när olika byars mark skulle avskiljas från varandra.

Besittningsrätt

Brukningsrätt, ofta ärftlig.

Bördsrätt

Ärftlig besittningsrätt (ej äganderätt) till jord.

Diplom

Offentlig handling, urkund. Används särskilt om medeltida brev.

Fångesman

Säljare av fastighet

Födoråd

Livstidsunderhåll i form av bostad och andra naturaförmåner som säljaren av en gård garanteras av den nya ägaren.
Inlösningsräntan
Köpesumman för mark som avvittrats och skatteköpts

Inägor

Åker och äng.

Jordeboksenheter

Skattlagda enheter, t.ex. gårdar, gruvor, kvarnar, avradsland, fiskerier m.m

Laga skifte

Bestämmelse för skiftning av byar från 1827. Skiftningen innebar att jordägarna istället för många små, utspridda jordlotter fick färre men större och mera sammanhängande enheter. Oskiftade byskogar delades upp mellan delägarna.

Lagfart

Domstols dokumentation av fastighetsköp. Idag Inskrivningsmyndighetens registrering av vem som äger en viss fastighet.

Rote

En grupp markägare som tillsammans ansvarar för något.

Servitut

Bruksrätt. En fastighets ägare har rätt att på visst sätt använda den av servitutet belastade fastighetens mark på fastställt sätt, t.ex. för genomfart, för vatten från brunn, båtplats el. dylikt.

Syn

Besiktning.

Syneprotokoll

Protokoll fört vid besiktning.

Uppbud

Erbjudande att mot lösen fövärva viss egendom. Framställdes vid domstol och omfattade alla som t.ex genom bördsrätt var berättigade till sådant förvärv. Den som förvärvat en fastighet måste uppbjuda egendom innan lagfart kunde erhållas.

ÖLA

Landsarkivet i Östersund

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.